Home > GLOSSARY > PANPRD

9+2

The term Pan-PRD, also known as "9+2", covers Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan providences (9) plus two (2)  special administrative regions, namely Hong Kong and Macau.